Druhá vilémovská porada o misii

V pátek 21.  října t. r. proběhlo v monastýru ve Vilémově další duchovenské setkání týkající se misie. Účast duchovních byla dobrovolná, přijeli tedy ti, kteří se misií v církvi zabývají a chtějí se podělit o své podněty, zkušenosti a názory.

Na úvod setkání jsme vyslechli přednášku br. Petra Balcárka. V první části svého projevu se zmínil nejprve o základu pravoslavné misie, kterým je vzor misie Ježíše Krista po jeho veřejném vystoupení. Br. Petr dále zmínil rozdíl mezi ruským a řeckým vnímáním misie. Rusové soustřeďují důraz především na kazatelství (hlásání Božího Slova), v řeckém pojetí se misie buduje především na liturgii (kazatelství, sociální či charitativní činnost jsou navázány na liturgii).

Ve druhé části proslovu se zaměřil především na šestý bod seznamu možných misijních metod a oblastí (viz tento seznam ve zprávě z minulého setkání), a tím je pořádání výstav. Probírali jsme nabízející se témata takových výstav, dřívější zkušenosti s nimi, technickou problematiku jejich provedení. Nakonec jsme se shodli na zhotovení panelů s misijními materiály a na putovním charakteru výstavy. Panely s připravenými obrazovými či písemnými materiály si pak může každá farnost zapůjčit podle svého uvážení, vystavit je v chrámu či na jiném vhodném místě, provést výstavě propagaci, uspořádat vernisáž, oznámit ji na školách, aby se mohli s výstavou seznámit žáci atd.

Témat pro výstavy rozhodně není nedostatek. Kolem nás žijí nejen ateisté, ale i lidé hledající opravdový duchovní život, k němuž patří nejen vyznávání pravidel víry, ale i duchovní praxe, psychosomatické praktiky a dosažení duchovní zkušenosti. Pravoslavný církevní i duchovní život obsahuje mnoho oblastí, které jsou pro duchovně hledající současníky zajímavé (často se bohužel domnívají, že se něco takového v křesťanství nevyskytuje). Namátkou: tradiční postní praxe, inspirace modlitební zkušeností starců, ikonografie. Skrze výklad této tématiky lze současným hledajícím lidem podávat i základní pravdy o Bohu a o spáse.

Dále se nad šestým bodem misijního programu diskutovalo o pořádání veřejných přednášek. Bylo poukázáno na další osoby, které mohou provést přednášku na témata, jimiž se zabývají. Přítomní duchovní souhlasili, aby byli tito přednášející osloveni.

Řešili jsme také otázku jak povzbudit naše duchovní k většímu zájmu o misii, jak je přimět, aby chtěli přijet a diskutovat o zkvalitnění svého duchovenského působení.

Ohledně chystaných publikačních materiálů se duchovní vyslovili v tom smyslu, že každý další počin na tomto  poli je vítaný. Můžeme se také inspirovat brožurkami vydanými v době sv. Gorazda. Měla by být přichystána liturgická pomůcka pro školní děti.

Na závěr schůze jsme vzpomněli na nedávno zesnulého Romana Jurigu, který právě v těchto monastýrských prostorách často pobýval a pracoval. Všichni přítomní za něj společně pomodlili.

 

 

 

Svátek sv. Václava ve Střemeníčku

stremenickoJak už se stalo tradicí, ve středu 28. září jsme oslavili svátek svatého Václava v jeho chrámu ve Střemeníčku. Velkou radost nám způsobil náš vladyka, Vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, který ač o berlích, přece nás přišel povzbudit svými moudrými slovy. Poukázal na ideál svatého Václava jako křesťanského panovníka, který na rozdíl od jiných vladařů tehdejší doby uměl číst a psát, znal písma církevně slovanská, řecká i latinská, podporoval šíření křesťanství a odsuzoval tehdy panující kruté násilí. I když byl zavražděn svým vlastním bratrem, stal se pro českou zemi věčným ochráncem a přímluvcem u trůnu Božího.

Bylo radostí pozorovat, jak vladykovi i v jeho devadesáti letech skvěle pracuje paměť; vzpomínal na metropolitu Jelevferije, se kterým sloužil jako mladík, na rodinu Šišmovu, která se léta starala o chrám, a další přátele. Spolu s vladykou sloužil protojerej Dušan Basil Švábeník, protojerej Petr Novák, protojerej Jiří Kolář, jerej Arkadiusz Skibiński a jerej Mojmír Kříž. Chutné občerstvení připravila rodina otce Basila.

jer. Mojmír

Festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

Byl zahájen mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

2016-10-chorodia_IMG_4280m

Ve čtvrtek 6. října byl v pražském katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici slavnostně zahájen mezinárodní pravoslavný festival Archaion Kallos vystoupením Chorodia Agiu Georgiu, chrámového sboru z kaple svatého Jiří z Ostravy Poruby.  Letošní ročník je inspirován výročím narození Karla IV. a jeho téma zní „hudba doby Karla IV. na východě: Byzantská Ars nova“. Hlavním reprezentantem a klíčovou osobností byzantské Ars novy je svatý Jan Koukouzelis, skladatel a hudební teoretik, který reformoval byzantskou neumatickou notaci a svými skladbami přispěl k zrození nového stylu známého jako „Kalophonia“, což doslova znamená krásný hlas.  Typickými charakteristickými rysy tohoto nového hudebního žánru je hojné použití ornamentů a velmi dlouhé hudební formy.

Vokální trio Chorodia Agiu Georgiu předneslo vánoční hymnus Simeron Giennate , dále zazněl hymnus Velkého pátku I Zoi en Tafo, jako třetí Mana mu mana, taktéž velkopáteční hymnus libanonských křesťanů, jenž je Kristovým žalozpěvem na dřevě kříže, a jako poslední zazněl vánoční hymnus Christos Giennate.  Jak příjemným zjištěním je, že prestižní mezinárodní hudební festival otevřel právě sbor z naší olomoucko-brněnské eparchie, jehož přirozený a pokorný projev vypovídá o hlubokém vnitřním prožitku a procítěném zpracování interpretace byzantských hymnů. Charismatické trio, jehož hlasová vyzrálost a harmonický souzvuk je stále propracovanější, hodlá v brzké době vydat své druhé CD s nahrávkami byzantských hymnů a tradičních řeckých lidových písní z oblasti Pontu, Ipiru a Thrákie.

2016-10-chorodia_IMG_4289m

Po vystoupení Chorodia následovalo vystoupení Byzantského metropolitního sboru Romanos Melodos z Kypru. Přibližně třicetičlenný mužský sbor pojmenovaný podle jednoho z nejvýznamnějších tvůrců byzantské hymnografie, který žil a tvořil na přelomu 5. a 6. století po Kristu, posluchačům přinesl nebývale hluboký duchovní zážitek. Pod taktovkou důstojného otce Nikolaose Lymbouridese, protopresbytera chrámu svatých apoštolů Petra a Pavla v Limassolu, zazněly skladby nejdůležitějších skladatelů tzv. „byzantské Ars novy“: svatého Ioannise  Koukouzelise a Ioannise Kladase. Brilantní zpracování daného tématu rozechvělo stěny i klenby katedrálního chrámu. Sbor, jenž pravidelně vystupuje na koncertech po celé Evropě, předal i pražským posluchačům jedinečné mocné poselství byzantské hymnografie a liturgického zpěvu, který má srdce člověka odpoutat od všeho pozemského, povznést je a přiblížit samotnému  Bohu.

Celý festival, jehož program i s doprovodnými akcemi probíhá až do 18. října, by se neuskutečnil bez osoby pana Maria Christou, dirigenta a skladatele uměleckého sboru Philokallia ensemble a sbormistra pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze. Za toto bohulibé dílo mu patří náš velký dík s přáním, aby neutuchal ve své práci a nadále šířil skrze festival Archaion Kallos duchovní poselství byzantské hudby.

jerej Daniel,
duchovní správce farnosti v Ostravě – Porubě

 

Zemřel Roman Juriga

kriz-svetly

Přišla smutná zpráva o nečekaném úmrtí bratra Romana Jurigy. Br. Roman odešel náhle včera v poledne. Skonal v důsledku zdravotního selhání.

roman-jurigaDovolte připojit krátké osobní ohlédnutí za člověkem, jehož jsem znal. V první polovině devadesátých let se naše cesty setkaly, když jsme se oba věnovali publikační činnosti. Br. Roman založil vydavatelství „Světlo světa“, v němž mj. vyšel jeho překlad práce biskupa Kalista Ware: „Síla Jména“, vladyky Anthony Surožského (Blooma): „Čtyři kapitoly o smrti“, dále od prof. Pavla Alše „Pravoslavná církev u nás“. Organizačně nám pomáhal vydat knížku sv. Jana Damašského „O pravé víře“ a k tisku přichystal spolu s prot. P. Alšem vydání služby ke sv. Rostislavovi. Vydal i svou cestopisnou knížečku „Neznámý Balkán“. Technickou pomocí přispěl k vydání dosud neuveřejněných děl svatého vladyky Gorazda. Psal články do pravoslavného tisku, v nichž se dělil o své poznatky ze zahraničních cest do pravoslavných zemí (viz např. zde jeho stať o Arménii). Byl určitou dobu i prezidentem českého Bratrstva pravoslavné mládeže. Dále později spolupracoval na českých pravoslavných relacích vysílaných každý týden v rozhlasu Proglas. Působil i jako redaktor církevního časopisu Hlas Pravoslaví (2010-2012). Nakonec se jeho činnost soustředila na založení a účasti na vedení Pravoslavné akademie, specializované posléze téměř výhradně na ekologickou problematiku. Podílel se na organizování různých společenských pravoslavných akcí. (Za redakci tohoto webu J. B.)

(Pohřeb se má konat v Čachticích v neděli v 16 hod.)

Modlíme se, aby dobrotivý Bůh, Spasitel a Pán Ježíš Kristus daroval našemu bratru žalmistovi Romanovi Království nebeské.

Věčná paměť!

 

 

 

Zápis usnesení eparchiální rady

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích
(ER OBE) zasedala dne 3. 10. 2016 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon, vladyka Izaiáš

prot. Ján Kačkoš, prot. Ondřej Stehlík, prot. Josef  Fejsák, prot. Jan Baudiš, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová

prot. Jan Langr – tajemník

Hosté:

 1. Perla Jarečná – tajemnice vl. Simeona

Předseda konstatuje,  že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná.

Usnesení ER č. 18 ze dne 3.10.2016

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou.

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu.

PRO:8             PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Aktuální otázky eparchie.

 1. Pan  Vydlička  Jiří  si žádá přístup do archivu sv. Gorazda na ÚER. Vzhledem k tomu, že doposud není archiv katalogizován, není možné v této chvíli podobným žádostem vyhovět.
 2. Byla zadána oprava zábradlí balkonů ÚER, které jsou již v havarijním stavu. Po zahájení prací bylo zjištěno vážné statické narušení, které vyžaduje kompletní rekonstrukci. Uvedená situace nabízí záměr realizace výtahu. Vl. Izaiáš tímto předkládá návrh k zahájení projektových prací výtahu.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se schváleným postupem dle zprávy

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Na základě žádosti pravoslavné církevní obce v Ostravě-Pustkovci schvaluje OBE příspěvek ve výši 161 616,- na koupi pozemku č. 4232/1 na němž se nachází kaple svatých Andělů strážných dle znaleckého posudku č. 1640/3392/16. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 161 616 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Na základě žádosti monastýru a památníku sv. Gorazda II. V Hrubé Vrbce schvaluje OBE příspěvek ve výši 74 550 tis. Kč na pokrytí dokončovacích prací rekonstrukce monastýru. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na opravu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 74 550 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Na základě žádosti pravoslavné církevní obce v Uničově schvaluje OBE příspěvek ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci společných prostor farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku na rok 2016. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na opravu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 150 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VI

ER na svém jednání dne 4.5.2016 v souladu se závěry jednání Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku projednala otázku duchovních olomoucko-brněnské eparchie, kterým byl ukončen pracovní poměr a vyzvala všechny duchovní, kteří se cítí poškozeni či jinak znevýhodněni postupem vladyky Simeona během období nejednoty v naší církvi, aby neprodleně vstoupili do jednání s ředitelem úřadu a vyjasnili své požadavky a stanoviska.

Současně ER pověřila ředitele úřadu, aby provedl zápis o jimi vznášených požadavcích a stanoviscích a předložil písemnou zprávu na dalším jednání rady. V případě duchovních, u kterých dojde ke shledání podezření z vážných kanonických či jiných trestně právních přestupků neslučitelných s duchovenskou službou, žádá, aby byly tyto případy postoupeny a řádně prošetřeny komisí pro zkoumání kanonických přestupků (duchovní soud).

Vl. Izaiáš na základě výše uvedeného informuje členy rady, že k jednání se nedostavil žádný z duchovních ani nebyl žádný písemný požadavek. Předseda rady vl. Simeon s lítostí konstatuje, že ze strany duchovních, kteří odmítli poslušnost, se jedná o naprostý nezájem řešit vzniklou situaci, čímž současně vyjadřují, že nerespektují závěry ustanovení tzv. „konstantinopolské dohody“.

Hledat společné řešení při neochotě jednat je nemožné, kdy opětovného sjednocení nelze dosáhnout. Na místo vstřícného postoje vůči návrhům vl. Simeona jsme u těchto duchovních s bolestí svědky různých účelových a nepravdivých tvrzení, kdy tito dále udržují rozkolné pozice.

Eparchiální rada olomoucko-brněnské eparchie tak považuje tuto otázku za uzavřenou a doporučuje vladykovi, aby všem těmto duchovním byl udělen zákaz služby tak, aby nemohli pokračovat v rozkolnické činnosti.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se schváleným postupem dle zprávy

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VI

Změny církevních obcí – na základě předložené zprávy PCO v Sudicích ER doporučuje zrušení právní subjektivity této církevní obce. Církevní obec bude nadále spravována jako filiální. Nástupnickou organizací bude církevní obec v Opavě.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje ER zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce v Sudicích
 • ukládá řediteli ÚER provést změnu evidenčních úkonů.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

V Olomouci dne 3. 10. 2016

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

…………………………….

+Simeon

Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

prot. Ján Kačkoš                                            ……………………………..

prot. Josef Fejsák                                           ……………………………..

prot. Jan Baudiš                                             ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                       ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                         ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                        ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                   ………………………………

 

2016-10-er-012016-10-er-022016-10-er-03 2016-10-er-04

Poutní cesta na Athos

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského  jsme se  18. září, s bratry farníky z kaple svatého Jiří na Zámku Poruba, vydali na poutní cestu na Svatou Horu Athos.

V přístavním městečku Uranupolis jsme si brzy ráno vyzvedli svá diamonitiria, poté vystáli dlouhou řadu na lodní lístky a hned nato zamířili k přístavnímu molu, kde již kotvila naše loď  Axion Estin. Bylo krásné slunečné ráno a jen co loď vplula do svatohorského zálivu, naše srdce se zachvěla radostí, že cesta, kterou jsme dlouho plánovali, se konečně stala skutečností.  Stejné rozechvění bylo možno číst i v obličejích mnohých poutníků, kteří s námi pluli snad ze všech pravoslavných zemí světa. Po chvíli jsme již mohli obdivovat nádheru „Zahrady přesvaté Bohorodice“ v plné její kráse. Po levoboku se nám ve své vznešenosti odkrývaly monastýry Dochiariu, Xenofontos, majestátný  Panteleimonos. Závěrem dvouhodinové plavby jsme bezpečně připluli do Dafni, centrálního přístavu Svaté Hory. U hlavního mola již čekaly autobusy svážející poutníky do Karyes – administrativního centra Athosu. My jsme se však vydali opačným směrem, neboť naším prvním monastýrem, který jsme měli navštívit,  byl Simonos Petras, tyčící se na jihozápadním pobřeží Athonského poloostrova.

2016-09-recko-179m

Monastýr Simonos Petra

 

Čekal nás monach v malém mikrobusu a jakmile jsem prokázal, že jsem skutečně pater Daniil, už jsme s ostatními poutníky seděli a obdivovali monachovu řidičskou zručnost, když se na hliněné nezpevněné cestě, nad snad dvě stě metrů příkrým srázem vyhýbal projíždějícímu nákladnímu vozu.  Mnozí  z nás raději odvrátili zrak na druhou stranu, neboť by stačil jeden neopatrný řidičův manévr, a mikrobus se zřítí do skalní průrvy rovnou do zpěněných mořských vln. Po chvíli se nám na protější skále začal odkrývat pohled na samotný monastýr Simonos Petras, který je dozajista nejsmělejší stavbou postavenou na Svaté Hoře. Je zbudován na 250 metrovém skalním kuželu a jeho hlavní budova obrácená k moři má deset poschodí a výšku neskutečných 40 metrů. Když jsme v archondariku (sál pro přijímání a pohoštění hostů) ukázali svá diamonitiria, mladý řecký monach nám podle tradice nabídl sklenici vody, doušek  ouza (anýzová pálenka) a v cukru naložený lukum (sladké želé).  Poté jsme přijali společnou celu a vydali se na obchůzku monastýru.

Všichni jsme se těšili na monastýrský chrámový sbor, neboť jak známo jeho věhlas je veliký. Na večerní  jsme měli možnost poznat, že je tomu skutečně tak, neboť když jsme zavřeli oči, mysleli jsme, že jsme již v nebi a slyšíme zpívat anděly před trůnem Božím.  Podařilo se nám na malou chvíli spatřit i důstojného igumena gerontase Emilianose Simonopetritise, připomínajícího svým vzhledem a malým vzrůstem svatého Paisia. Právě díky jeho pomoci a na prosbu otce archimandrity Nikolaose Ioannidise z Athén nám bylo vyřízeno potřebné pozvání i v dalších dvou monastýrech, které jsme měli navštívit v příštích dnech.  Brzy ráno krátce před čtvrtou se monastýrem rozezněly rytmické nárazy dřevěné paličky na simandron a my se vydali do katholikonu (hlavního chrámu) na jitřní bohoslužbu, která je zde na Athosu sloužena v skoro naprosté tmě jen za svitu několika voskovic. Toho dne byl právě svátek Narození přesvaté Bohorodice a v chrámě byla znát sváteční nálada. Po jitřní následovala svatá liturgie a po ní společná snídaně v trapeze (jídelně), kde se podávala pečená ryba.

Po rozloučení s přátelským monachem v archondariku, který nás obdaroval nahrávkou svaté liturgie na CD, jsme nasedli do mikrobusu, který nás dopravil do Dafni. Odtud jsme se dostali autobusem do Karyes a pokračovali mikrobusem taxi, který nás dopravil do svatého monastýru Pantokratoru (Vševládce). Tyčí se na obráceném západním pobřeží Athosu. Zdálky vyhlíží Pantokrator jako středověký hrad s dominantou velké věže, jakou bychom spíše očekávali  na opačné straně Evropy. I zde, jakožto ostatně všude, jsme byli vřele přivítáni v archondariku. Osobně musím přiznat, že tento monastýr na mne zapůsobil hlavně svým pokojným tempem, neboť nejspíš nepatří k těm nejvyhledávanějším na Athosu, přesto má svou hlubokou duchovní krásu.

Gerontas igumen Gavril, jehož duchovním dítětem je i jeden z našich bratrů, který se však této pouti nemohl zúčastnit, v nás zanechal hluboký dojem. Po velkém povečeří nám byly před oltářem předloženy nejsvětější ostatky k uctění. Poklonili jsme se i před nejvzácnější ikonou Panagie Gerontise, kterou monastýr opatruje. Škoda jen, že nepříznivé počasí, které doprovázelo svátek Narození přesvaté Bohorodice, nám nedovolilo navštívit skit Profiti Ilia (proroka Eliáše), jenž leží na protějším svahu nad monastýrem, vzdáleném asi hodinu chůze od monastýru, jak nás zkušeně informoval jeden z řeckých poutníků.  Aspoň jsme v noci mohli pozorovat skrze okenní tabulku, jak se tam rozsvěcují světélka, a mohli naslouchat šumění moře pod monastýrem.

Ráno po jitřní a svaté liturgii jsme spěšně opustili monastýr Krista Vševládce a spěchali před bránu, kam pro nás po telefonické domluvě přijel taxi mikrobus a dovezl nás na poslední místo naší poutě – a to do svatého monastýru Vatopedi, který požívá druhého místa cti mezi všemi svatohorskými monastýry, hned po monastýru  Megisti Lavra. Od první chvíle poutník užasne nad velikostí tohoto monastýru, který svou rozlohou s přilehlými hospodářskými budovami připomíná malé přístavní město. I zde jako všude, kde jsme pobývali, panoval čilý stavební ruch a množství dělníků a pracovních strojů dávalo tušit, že je stále co opravovat a renovovat.

Jen co jsme se ubytovali v celách připomínajících spíše tří až čtyřhvězdičkový hotel, jsme se vypravili do katholikonu, jenž je srdcem každého monastýru. Ten byl kupodivu zavřený a my mohli dosyta obdivovat freskovou výzdobu pocházející z  14. století a mozaiku Pána Ježíše Krista nad vchodem; naprosto stejnou jakou jsme viděli před lety v Agia Sofia v Konstantinopoli. Když tu se náhle dveře chrámu otevřely a přátelský jeromonach nám pokynul, abychom vstoupili. Jen co jsme políbili ikony a vzdali chválu tomuto svatému místu, přinesl z oltáře jednu z nejuctívanějších relikvií na Svaté Hoře – pás přesv. Bohorodice. Za zmínku stojí bezesporu i místní trapeza (jídelna), která stojí hned naproti hlavního chrámu a je považovaná za jednu z nejskvostnějších na Svaté Hoře. Její kapacita však nestačila pro početné monastýrské bratrstvo spolu s četnými poutníky, – ti, pro které se nedostávalo místa ke společnému stolování, museli přijímat pokrm v jiné budově. Nazítří zjitra po svaté liturgii nás v archondariku poprosili, jestli by naši dva bratři, zaměstnáním kuchaři, nemohli pomoct v kuchyni s loupáním brambor; rádi se tohoto úkolu, ještě s bratry Kopty, zhostili. Jak příjemné bylo zjištění, že také zde se pro zhruba tři stovky strávníků vaří na otevřeném ohništi ve velkých, skoro dvou metrových kotlích a pánvích jako před tisíci lety.

Pak jsme již sestoupili k přístavnímu molu, nastoupili na loď Panagia a odpluli do Ierissos.  Na závěr bych rád přidal osobní poznatek, že od mé poslední návštěvy „Zahrady přesvaté Bohorodice“  asi před šestnácti lety, se viditelně nic nezměnilo k horšímu; často o tom totiž slýchávám nebo čtu v pravoslavném tisku v souvislosti s Evropskou unií a jejími dotacemi, které mají Svatou Horu zahubit. Staví a opravuje se stále stejně, jen množství albánských dělníků vystřídali ve větší míře Řekové z Thessaloniki a okolí, kteří sem přijíždějí za prací, zřejmě z důvodu hluboké ekonomické krize. Monaši stále skálopevně udržují tradice jim svěřené a jsou vždy připraveni podělit se o požehnání a milost, které tento poloostrov nabízí skrze svou nebeskou Vládkyni. Sdílejí rádi požehnání s prostými poutníky, jejichž srdce jsou otevřená, aby tuto milost mohla přijmout.

2016-09-recko-265m

O Svaté Hoře viz také statě na webu orthodoxia.cz/athos

Porada o misii

Na 15. září byla svolána do vilémovského monastýru kněžská konference na téma misie. Účast byla vyhlášena jako dobrovolná a přijeli tedy ti, kteří mají zvláštní zájem na misijním poli pracovat nebo kteří se už nějakou dobu misií zabývají. Cílem setkání byla výměna zkušeností, ujasnění misijních cílů a používaných prostředků. V diskusi jsme si vymezili oblasti, na které je zvláště důležité zaměřit pozornost při misijní práci.

Setkání předsedal náš vikární biskup vladyka Izaiáš. Bylo vedeno formou volné debaty. Obsah byl velice zajímavý a pro zainteresované církevní pracovníky podnětný. Po čtyřech hodinách bylo setkání zakončeno společným obědem, který zajistila představená monastýru igumenie Alexije (děkujeme!). Vladyka také pogratuloval důstojnému otci prot. Janu Kačkošovi k jeho jubileu a přítomní duchovní zazpívali: “Mnohá léta!”

Při diskusi jsme konstatovali, že křesťanství je od počátku s misií neodlučně spojeno; stejně tak obnovení naší místní pravoslavné cyrilometodějské církve sv. Gorazdem bylo misijním dílem (svt. muč. Gorazd sám sebe považoval za misionáře), a že soudobé misijní působení církve je potřeba obracet jednak směrem navenek, do našeho okolí, a zároveň i do nitra církevního společenství (pastorace a katechese). Dále jsme probírali případy, kdy se k misii používají nevhodné prostředky. Právě volbě misijních prostředků je záhodno věnovat pozornost, aby prováděné misijní akce ve svém důsledku nepoškozovaly církevní život.

Zdůrazněno bylo, že misijní a pastorační aktivity církve musí navazovat na dílo vladyky Gorazda. To se týká např. jím zavedené církevní a liturgické terminologie i většiny dalších místních pravoslavných specifik. Při nedodržování tohoto principu se misijní činnost a další aktivity tříští a energie do nich vložená se rozmělňuje ve sporech. Některé vydané materiály jsou kvůli výhradám tohoto druhu na některých farnostech odmítány.

Probírali jsme i souvislost misie s vnitřním duchovním, morálním i mravním stavem našeho církevního společenství.

Při debatě o konkrétních misijních počinech jsme konstatovali, že pro každou oblast misie musíme hledat osoby, kterým je toto pole církevního života blízké a mají pro ně vlohy. Každý člověk má od Boha jiné dary, a ty ať jsou v církvi využity. Někdo umí pracovat s dětmi, jiný má hudební či umělecký talent, další má organizační schopnosti a kontakty v zahraničí, takže dokáže zorganizovat poutě atd.

Shodli jsme se na tom, že se toto téma musí v církvi dále zpracovávat. Jednak na dalších konferencích, které je potřeba pořádat (navrhujeme obvyklé schéma – konferenci začít delší přednáškou zevrubně zpracovávající dané téma a teprve v druhé polovině se věnovat diskusi nad tématem). Dále by měl být přípraven výchozí programový zpracovávající způsoby a oblasti misie a ten by měl být dále propracováván a rozvíjen. Každý rok by se mělo dbát, aby všechny body tohoto seznamu oblastí našeho misijního díla byly naplněny konkrétními akcemi.

Jako počáteční návrh bodů tohoto “misijního programu” zde shrnuji tematické oblasti, které byly na setkání probírány:

1.) Presbyteria – konference duchovenstva pořádané každý měsíc (kromě dvou měsíců v létě a dvou měsíců v zimě).

2.) Poutě na naše posvátná pravoslavná místa (nyní se pravidelně pořádají dvě poutě každoročně: do Mikulčic a do Hrubé Vrbky; je potřeba lépe organizovat účast věřících; z velkých farností by se měl vypravit autobus; obě tyto poutě jsou významnou misijní příležitostí a jsou součástí života naší eparchie).

3.) Zájezdy do pravoslavných zemí (např. bylo nabídnuto uspořádat cestu do Počájevské lávry apod.) Je to důležitá součást vnitřní i vnější misie. Brněnská církevní obec už patnáct let organizuje poutě do Svaté Země.

4.) Tábory pro děti a mládež. V naší eparchii je tým lidí, kteří s tím už mají zkušenosti a pořádají úspěšné akce tohoto druhu. Vladyka žádal, aby byly na farnostech více propagovány. Zároveň by bylo záhodno zpracovat metodiku a další materiály, které by organizátorům pomáhaly.

5.) Tisková a vydavatelská činnost. Bylo by potřeba zřídit fond, z něhož se bude hradit tisk knížek, brožurek a misijních či pastoračních materiálů. Fond by měl být spravován osobou pověřenou eparchiální radou, aby se do něj vložené prostředky postupně vracely a mohly být použity k vydání dalších publikací.

6.) Výstavy a přednášky. Pořídit seznam církevních odborníků schopných provádět veřejné přednášky. Duchovní na farnostech by si pak mohli přednášejícího objednat, zorganizovali by v oblasti své obce propagaci, zajistili místnost apod. V současnosti je možno si objednat odbornou přednášku na téma ikonografie a ikonologie.

7.) Kulturní akce, koncerty církevních sborů apod. Nyní pravidelně koncertuje řecké trio Chorodia z Ostravy, které prezentuje tradiční řeckou hudbu a byzantské hymny. Bylo by vhodné vydávat nahrávky našich zpěváků na CD.

8.) Noc kostelů. Účast na této celorepublikové akci, které se účastní většina církví, má významný misijní rozměr i pro pravoslavnou církev.

9.) Katechese. Pro farní pastorační praxi i pro misijní setkání by bylo potřeba rozšířit a prohloubit naše katechetické materiály. Zatím máme pro výuku dětí a katechumenů dvě nejnutnější publikace: katechismus od sv. vladyky Gorazda, modernizované vydání Biblických dějin pro děti (vhodné pro pastoraci dětí i dospělých katechumenů). Pak jsou tu knížky vydané vladykou Simeonem a brožury od br. Michala Dvořáčka vydané brněnskou obcí. Schází nám obsáhlejší a soudobý český pravoslavný katechismus, české knížky pro nejmenší (např. s omalovánkami) a podrobně zpracované osnovy pro výuku dětí a katechumenů.

 

 

 

Svátek sv. Gorazda v monastýru v Hrubé Vrbce

V sobotu 3. září 2016 se v Hrubé Vrbce sešli pravoslavní poutníci, aby v rodišti svatého mučedníka vladyky Gorazda uctili jeho památku. Svatou liturgii sloužili spolu s přeosvíceným vladykou Izaiášem, vikárním biskupem olomoucko-brněnské eparchie, duchovní z Moravy i Slovenska. Liturgie se zúčastnil i pan starosta Hrubé Vrbky.

Na závěr poutní bohoslužby se konal průvod kolem chrámu a monastýrských budov se čtením evangelií a kropením svěcenou vodou. Po obnově posvěcení monastýru jsme se pomodlili za ty, kteří se odebrali na věčnost; zvláště za zesnulého prvního představeného tohoto monastýru, schiarchimandritu Kyrilla a za nezapomenutelného zakladatele a budovatele kaple i památníku, prot. Alexandra Nováka. V samotném závěru slavnostní bohoslužby pak všichni přítomní zazpívali mnoholetí blaženému metropolitovi Rostislavovi a vysokopřeosvícenému arcibiskupu olomoucko-brněnskému Simeonovi. Poté následoval slavnostní oběd, během něhož spolu všichni poutníci živě besedovali.

Po bohoslužbách jsme také měli možnost shlédnout nové stavební úpravy (zaujala zvláště zasklená a vydlážděná veranda i nová kuchyně) a provedené opravy budov (nová střecha, opravy zdí atd.). Jistě každého poutníka potěšila opětovně instalovaná expozice památníku. Srdce českého a moravského pravoslavného křesťana se zaraduje, když si můžeme opět připomenout vladyku Gorazda, jeho dílo a dobu skrze zachované původní předměty, z nichž některé mají duchovní význam vzácných relikvií.

Poděkování patří všem, kteří se přičiňují o probíhající opravy. Také zde vyjadřujeme vděčnost za zajištění důstojného průběhu slavnosti a přípravu sváteční hostiny pro poutníky. Zvláštní díky za neúnavnou péči o obnovu památníku a spolupráci na opravách monastýru patří sestře Gorazdě, Růženě Prachařové. Mnohá jim léta na přímluvy svt. muč. Gorazda!

prot. Miroslav Kudla (doplněno redakcí)

 

Jeseníky, Rejvíz – setkání pravoslavné mládeže

Ve dnech 26. – 28. srpna se na chatě Marcela blízko Rejvízu v Jeseníkách sešla část našich starších dětí, které se zúčastňují pravoslavného tábora. Tématem setkání bylo zhodnocení prázdninových aktivit a příprava na nový školní rok. V pátek jsme se šli podívat k Mechovému jezírku na Rejvízu, v sobotu jsme si dali celodenní výlet na Zlatý Chlum. Pro uspokojení našich žaludků jedna skupina uvařila guláš a druhá česnekovou polévku.  V neděli po sv. liturgii jsme se též pomodlili na zahájení nového školního roku.

prot. Basil Švábeník

 

Chrámový svátek v Opatově

Každoročně se na svátek sv. Anny sjíždějí poutníci do Opatova, aby ve zdejším staroslavném pravoslavném kostelíku oslavili jeho svátek. Chrám postavil s farníky legendární kněz otec Josef Leixner v r. 1933. Tehdejší velice početná církevní obec však vlivem známých okolností zeslábla. I tak však chrám stále žije. Pravidelně se v něm jednou za měsíc koná bohoslužba a v posledních letech podstoupil několik významných oprav střechy, díky nimž bylo po stránce technické zajištěno přetrvání tohoto odkazu našich předchůdců ve víře na další léta.

I letos se v opatovském chrámu  shromáždila celkem početná skupina poutníků a oslava chrámového svátku byla zakončena posezením u prostřeného stolu, kde jsme naslouchali vzpomínkám vnučky zakladatele svatostánku. Chrám je filiálkou třebíčské církevní obce, bohoslužebně o něj pečuje obec jihlavská.

opatov2016v

Koho by zajímalo pár obrázků z průběhu bohoslužby, může nahlédnout do fotogalerie z letošní poutě umístěné na webové stránce archivu církevní obce.

 

Chrámový svátek ve Vilémově

Že se v den svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice slaví ve Vilémově chrámový svátek, asi nikoho nepřekvapí. Co ale někoho mohlo letos překvapit, byla hojná účast jak poutníků, tak duchovenstva. Slavnostní svatou liturgii tak spolu s Jeho Přeosvíceností Izaiášem, biskupem šumperským a vikárním biskupem Olomoucko-brněnské eparchie, sloužili dva diákoni a osm kněží, mezi nimiž byl i host z Polské pravoslavné církve, mitroforní protojerej Stanisław Strach, jenž působí v církevní obci ve městě Kędzierzyn-Koźle patřící do Vratislavsko-štětínské eparchie. Ve svém vroucím kázání vladyka Izaiáš zdůraznil roli přesvaté Bohorodice jako matky Spasitelovy i matky pravoslavných křesťanů.

Po svaté liturgii následoval sváteční oběd, který se svými pomocnicemi připravila představená vilémovského monastýru matka Alexie, za což jim všem náleží vřelé díky všech účastníků. Chvíle pohoštění využilo několik desítek poutníků a duchovních k vzájemným setkáním a rozhovorům. Již teď se těšíme, až se za rok opět setkáme, abychom spolu ve Vilémově oslavili zdejší chrámový svátek.

prot. Miroslav Kudla