Projekt UČILIŠTĚ OBE
pro vzdělání žalmistů a diákonů,
a případně pro teologickou přípravu
kandidátů kněžské služby

Učiliště má sloužit potřebám církevního života Olomoucko-brněnské eparchie. Zvláště potřebám liturgicko-pastýřským a misijním. Jeho cílem je vzdělávat především adepty na duchovenskou službu: žalmisty, diákony a kněze, a doplňovat či prohlubovat vzdělání všech, kteří už v některé duchovenské hodnosti v eparchii vykonávají službu. Spolu s tím může podávat úvod do pravoslavné teologie a liturgické praxe všem zájemcům o tyto vědomosti.

O absolvování učiliště se vydává certifikát, který je v olomoucko-brněnské eparchii považován za osvědčení o plné teologické způsobilosti pro výkon žalmistické a diakonské služby (případně osvědčuje teologickou způsobilost přijmout kněžské svěcení; platí pro čtyřletý kurs). Pro službu žalmisty je dostatečné absolvování 1. ročníku. Pro službu diákona se požaduje absolutorium 1. a 2. ročníku. Pro kněžskou službu nebo kvalifikovaného učitele náboženství je potřeba absolvovat čtyři ročníky. Všichni jsou však zváni ke studiu všech ročníků.

Eparchiální učiliště - jednoroční až dvouletý kurs pro žalmisty a diákony (studovat mohou i ženy)

Výukový plán.
Předměty, rozsah a frekvence výuky

Prvý ročník

V prvním ročníku se probírají úvody do teologických předmětů:

LITURGIKA (navrhovaná frekvence výuky: 2 hodiny / měsíc, tj. 1 hodina v každém výukovém dni)
Stručný přehled o tématu. Smysl a význam liturgického života, přehled denního bohoslužebného kruhu, kostra večerní a liturgie. Vývoj bohoslužebného řádu. Nejstručnější přehled symbolického a historického výkladu těchto dvou bohoslužeb. Sedm svatých Tajin, jejich biblický původ a jádro jejich obřadního řádu.

TYPIKON (4 / měsíc, tj. dvě hodiny v každém výukovém dni)
Principy současného typikonu. Struktura bohoslužeb ze strany žalmisty, uvedení do obsahu Časoslovu, večerní a liturgie: neměnný postup bohoslužeb a proměnlivé části. Používání Oktoichu, Mineje a Triodu. Denní kruh, týdenní kruh a roční kruh bohoslužeb. Postní doby. Základní přisluhování (nesení svíce, příprava a podávání kadidla na příslušných místech liturgie, příprava a podávání teploty, pomoc při podávání svatého přijímání - práce s ilitonem, příprava antidoru atd.); chování v oltářním prostoru. Seznámení s církevní slovanštinou. Gorazdovská česká praxe a její další rozvoj. Vyhledávání předepsaných perikop v Bibli.

BOHOSLUŽEBNÝ ZPĚV (1 / měsíc, tj. jedna hodina každý druhý výukový den)
Hlasová hygiena, základní kurs ovládání hlasu, nácvik posazení tónu a intonace, nácvik Gorazdových osmi troparových, stichirových a prokim. nápěvů. Liturgický přednes čtení z apoštola a přednes stichir.

CÍRKEVNÍ DĚJINY (2 / měsíc)
Stručný přehled dějin církve prvního tisíciletí. 1.) Doba apoštolských otců, apologetů a pronásledování křesťanů. 2.) Období křesťanské Byzance a všeobecných sněmů. 3.) Doba mezi sedmým všeobecným sněmem a pádem Byzance. Vše jen ve stručném přehledu.

DOGMATIKA (2 / měsíc)
Úvod do dogmatiky. Letmo vznik dogmat, jejich biblický původ, význam dogmatu, přehled hlavních dogmat a stručný výklad pravoslavné věrouky. Niceo-cařihradský symbol víry.

SPIRITUALITA (1 / měsíc)
Modlitba, druhy modlitby; asketika; hřích a boj proti němu, rozpoznat pokušení a obrana proti němu; pokání, význam svatých Tajin zpovědi a svatého přijímání. O klamu (prelesti). O mnišství a starcích. Střízlivost (nipsis). Pravidla duchovního života. Očištění, osvícení a zbožštění (theosis). Prvotní pád do hříchu, duchovní nemoc, terapeutický rozměr Církve; o blahodati. O zpovědi a duchovním vedení.

BIBLISTIKA (1 / měsíc)
Hlavní příběhy Starého Zákona. O stvoření, potopě, Abraham, Izák, Jákob. Osudy Izraelitů. Mesiášská starozákonní zvěst. Nový zákon: čtyři evangelia (synoptická a Janovo), průběh Kristova života. Jeho učení a hlavní podobenství. Skutky apoštolů, nejdůležitější úryvky z apoštolských listů.

ETIKA (1 / měsíc)
Křesťanská mravnost a morálka - biblická východiska. Církevní etika, jednota Církve. Základní kanonické principy.

Domácí úkoly - naučit se zpaměti: začínání obvyklé celé, Jest vpravdě důstojno, Bohorodice Panno, Niceo-cařihradské vyznání víry (učitel dodá znění textu). Vyjmenovat všechny knihy Nového zákona a sedm svatých Tajin.

Druhý ročník

Stejná témata, ale podrobněji, do větší hloubky. Případně doučení toho, co se v prvním ročníku nestihlo. Liturgika a typikon: tři (resp. čtyři) liturgie Církve. Proskomidie. Znalost postupu, symboliky a způsobu vzniku liturgického řádu. Archijerejská liturgie (odlišnosti). Zvláštnosti a použití Triodu postního a Triodu květného. Liturgie předem posvěcených Darů (řecké a ruské teologické pojetí). Druhy typikonů ve světě. Hlavní obecné liturgické rozdíly mezi ruskými obyčeji a řeckou praxí. Dokonalá orientace ve všech dostupných materiálech Časoslovu. Církevní slovanština. Orientace v církevně-slovanských liturgických knihách. Biblistika podrobněji. Etika a církevní právo: základní kanonická ustanovení, jednota Církve, hierarchický princip v církvi, chování k duchovním osobám a jejich pravomoci. Ikonologie, vznik, dějiny, teologie ikony.

Domácí úkoly - naučit se zpaměti: 50. žalm; modlitba: Věřím, Pane, a vyznávám...; modlitba sv. Efréma Syrského; paschální tropar ve třech jazycích (zpěv); nedělní tropary na osm hlasů (zpívat na Gorazdovy nápěvy) a tropary dvanáctera; zpěv Otčenáše a trojsvaté písně. (Vše dle učitelem vytištěného znění.)

Konec dvouletého kursu pro žalmisty, diakony

Návrh obrysů výukového plánu 3. a 4. ročníku

V dalších dvou ročnících - teologická příprava pro kněze a učitele náboženství (a všechny jiné zájemce) - praktická a systematická teologie:

Výhled: podrobné doplnění a shrnutí obsahu výše uvedených předmětů a k tomu podrobně:

V systematickém bohosloví - učení církve: dogmatika, učení o Tajinách, učení o Bohorodici, synergie, pneumatologie, duchovní energie; triadologie a christologie (dílo I. a IV. všeob. sněmu), Eucharistie, vlastnosti Církve (jednota, svatost, všeobecnost, apoštolskost). Dílo VIII. všeob. sněmu, vítězství ikon, palamismus. Srovnávací bohosloví; teologické příčiny velkého rozkolu; o herezích, sektách a rozkolech; ekumenický dialog a vztah k jiným církvím.

V praktickém bohosloví: pastorační bohosloví; liturgická služba (výklad a praxe), orientace ve Služebníku a Trebníku. Homiletika, liturgický přednes. Katechetika. Kněžský život a vystupování. Vysluhování všech sedmi svatých Tajin a hlavních trebů. Vyučení hlavních částí bohoslužeb zpaměti. (Teologická výuka i praktický kurs.) Pastýřství a zpovědnictví (o střízlivém duchovním vedení). Misiologie. Pro učitele náboženství je praktický kurs kněžské liturgické služby nahrazen výukou základů pedagogiky.

Biblistika: Starý a Nový Zákon - kanonické (i deuterokanonické) biblické knihy, obsah a výklad důležitých míst.

Patrologie - nejvýznamnější svatí Otcové Církve a jejich učení.

Byzantologie a církevní dějiny - podrobně (v rozsahu sript prešovské fakulty), včetně doby po pádu Byzance - éry novomučedníků.

Církevní právo a posvátné kánony. Jednota církve a církevní disciplína. Etika.

Základy církevní řečtiny (koine). Výuka písma a čtení, hlavních řeckých termínů, bohoslovecké terminologie, hlavních modliteb a některých ektenií.

Hymnografe, ikonologie, archeologie. Církevní umění a jeho teologie

Zpaměti: data všeobecných sněmů a přijatá dogmata. Liturgická propuštění nedělní, na svátky z Dvanáctera, na všechny dny v týdnu. Modlitba Cherubikonu, modlitba epiklese. Velká ektenie. Načálo obyčno - církevně-slovansky. Králi nebeský, Otče náš, Jest vpravdě důstojno a malá ektenie - řecky.

Schéma výuky

Jeden ročník trvá osm měsíců (od zač. října do konce června s měsíční přestávkou od poloviny prosince do poloviny ledna). Výuka probíhá dálkovou formou s konzultacemi při celodenním setkání v budově Eparchiální rady v Olomouci - vždy v sobotu od 9 do 17 hod., jednou za 14 dní v průběhu ročníku). Poslední setkání v 1. a 2. pololetí (tj. první setkání v lednu a poslední setkání v červnu) je věnováno zkouškám. Celkem je za jeden ročník 16 celodenních sobotních setkání a z toho 14 je výukových. Studenti si sami pořizují poznámky z přednášek. Některé materiály pro domácí úkoly dostanou vytištěné. Buduje se knihovna skript (resp. elektronické verze skript). Na konci prvního pololetí studenti získají po přezkoušení zápočet, na konci ročníku získají složením zkoušky absolutorium ročníku a příslušný certifikát.

Podmínkou absolutoria je účast alespoň na 12 přednáškových dnech (resp. konzultacích) za jeden ročník a získání všech zápočtů a složení všech zkoušek (tj. uzavření pololetí a ročníku) s prospěchem alespoň "dobrým" (známka 3). Úspěšným absolventům se vydává certifikát platný v olomoucko-brněnské eparchii. Školné: při zahájení ročníku zaplatí každý student 1000 Kč na úhradu výdajů učiliště. O prospěchu a složených zkouškách vedou vyučující záznam na interních listinách prospěchu, které zůstávají v archivu učiliště, a současně ve studijní knížce, kterou má student při sobě.

Požadavky pro přijetí: věk alespoň 18 let (výjimku může individuálně udělit ředitel Učiliště), předchozí absolvování nějakého středoškolského studia nebo učňovské výuky. Studovat všechny ročníky Učiliště mohou muži i ženy.

Předpokládaný začátek práce Učiliště: říjen 2023

Rozvrh 1. ročníku

lichý výukový den sudý výukový den
1. hodina (9 -9,45 hod.) Typikon
2. hodina (10-10,45 hod.) Typikon
3. hodina (11-11,45 hod.) ZpěvBiblistika
4. hodina (12-12,45 hod.) Liturgika
5. hodina - (13-14 hod.) přestávka na oběd
6. hodina (14-14,45 hod.) Etika Spiritualita
7. hodina (15-15,45 hod.) Církevní dějiny Dogmatika
8. hodina (16-16,45 hod.) Církevní dějiny Dogmatika


Celkem 7 vyučovacích hodin za jeden den konzultací a výuky

Přihláška ke studiu. Stahujte si zde: Uciliste-prihlaska.doc

E-mailová adresa Učiliště: uciliste.obe(a)seznam.cz

Kromě přípravy budoucích duchovních osob by mělo Učiliště (v rámci požadavku na celoživotní vzdělávání kléru) pořádat postgraduální kursy pro dříve vysvěcené duchovní. Konání dvakrát do roka jako celodenních kursů a k tomu malé přednášky v rámci presbyterských setkání.